Rozpočtování staveb

Zajišťujeme komplexní cenový management stavebních zakázek. Připravujeme cenové kalkulace ve všech fázích projektu od studie až po realizaci stavby a její uvedení do provozu. Připravujeme přesné kontrolní rozpočty, které převáženě slouží jako podklad pro nejvhodnější výběr generálního dodavatele stavby, ovšem často jsou též zásadním podkladem pro zajištění financování na příklad z dotačních programů. Zajišťujeme porovnání a vyhodnocení dodavatelských nabídek, zpracováváme časové harmonogramy čerpání finančních prostředků a kompletujeme výsledný skutečný rozpočet stavby. Primárně využíváme aktuální cenovou soustavu ÚRS.

S kým spolupracujeme?

Naše služby v oblasti finančního řízení stavebních zakázek využívají projektanti a architekti, dodavatelé staveb i koncový investoři a správci budov.

Klíčové činnosti

Finanční řízení projektu zajišťujeme v jednotlivých fázích odpovídajících stupni projektu:

  • Tvorba rozpočtové struktury
  • Propočty a odborné odhady investičních nákladů
  • Harmonogramy nákladů
  • Posouzení realizovatelnosti
  • Kontrolní rozpočty
  • Soupisy prací, dodávek a služeb
  • Spolupráce při výběrovém řízení dodavatele stavby včetně vyhodnocení nabídek
  • Změnové rozpočty
  • Rozpočty skutečných nákladů stavby
  • Archivace dat a databází pro správu objektu.

Rozpočty a BIM

Při tvorbě rozpočtů stále vycházíme i z tradiční 2D dokumentace, ovšem v současnosti již významně preferujeme aplikaci nástrojů BIM. Informační modely budov nám slouží jako otevřené databáze pro sestavení výkazu výměr a tvrobu kontrolního rozpočtu stavby.

Využitím databázového zpracování přímo propojeného s modelem budovy dosahujeme vysoké přesnosti rozpočtu. Námi zpracované rozpočty jsou tvořeny logickou strukturou a jsou tak vždy přehledné a kontrolovatelné. I díky tomu jsme schopni pružně reagovat na případná investorská rozhodnutí a průběžné změny projektu.