Architektura a stavební řešení

Architekturu považujeme za jeden z nejvlivnějších nástrojů tvorby životního prostoru. Navrhujeme stavby bez omezení rozsahu. Soustředíme se na řešení stavebního detailu. Rádi smysluplně obnovujeme již existující budovy, dochované památkové objekty obzvláště.

Ve všech případech vycházíme především z investorského zadání. V návaznosti na porozumnění požadovanému záměru stavebníka ale vždy usilujeme o nalezení řešení s dalšími přidanými hodnotami. Naším cílem je dosáhnout optimální vyváženosti mezi kvalitním architektonickým ztvárněním a mezi provozními a investičními náklady stavby. Dbáme na efektivitu stavby v průběhu celého jejího životního cyklu. Zaměřujeme se na důsledné plánování organizace výstavby.

Průzkumy a předprojektová příprava

Připravujeme si veškeré podklady pro zhotovení požadované projektové dokumentace. Zejména v případě rekonstrukcí stávajících staveb zahajujeme veškerou návrhovou činnost diagnostikou objektu, případně pasportizací jeho souvisejícího okolí. Ve spolupráci se spolehlivými partnery kompletujeme:

 • Pasporty staveb
 • Stavebně technické průzkumy
 • Statická posouzení
 • Inženýrsko geologické průzkumy
 • Průzkumy vlhkosti a salinity
 • Mykologická posouzení
 • Stanovení výskytu nebezpečných materiálů
 • Kamerové průzkumy
 • a další...

Obzvláště u staveb památkově chráněných pak dbáme na důkladné zdokumentaování dochovaného stavu. Připravujeme především:

 • Stavebně historické průzkumy
 • Restaurátorské průzkumy
 • Inventarizace prvků a detailů
 • Dendrochronologické průzkumy
 • a další...

Projektová dokumentace

Připravujeme dokumentaci staveb ve všech fázích projektu:

 • Územní a zastavovací studie
 • Objemová a provozní ověřovací studie včetně investičního záměru
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
 • Dokumentace skutečného provedení stavby.

Inženýrské a další činnosti

Provádíme veškerou inženýrskou činnost vedoucí k zajištění nezbytných stanovisek a povolení potřebných k realizaci stavby. Za tímto účelem si zajišťujeme veškerá další související posouzení:

 • Akustické a hlukové studie
 • Studie osvětlení a oslunění
 • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
 • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Zásady organizace výstavby
 • a další...

Autorský dozor

V celém průběhu realizace stavby dozorujeme nad dodržováním standardů, technických řešení a technologických postupů navržených v projektové dokumentaci.